Deploy 1 app dùng container lên AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk là dịch vụ của AWS cho phép bạn deploy ứng dụng của bạn lên cloud mà không phải tốn quá nhiều công setup. Đã từng có 1 thời nó được so sánh với Heroku. Bản thân mình thì phải nói thật về trải nghiệm cá nhân là mình thích deploy ứng dụng lên Heroku hơn vì tính nhanh gọn, còn với AWS Beanstalk thì tại thời điểm mình thử(cuối 2021 tới năm 2022), có 1 số lỗi liên quan tới việc khác version của ngôn ngữ, công nghệ mình sử dụng nên dẫn tới chưa deploy được lên Elastic Beanstalk lần nào. Dù vậy, mình vẫn quyết tâm phải thử bằng được và sẽ bắt đầu từ bước đơn giản nhất: Deploy 1 app container lên Elastic Beanstalk.

Và sau bước này thì mình sẽ deploy app Rails của mình

Chuẩn bị

Cài sẵn những công cụ sau trên máy

 • Docker
 • Elastic Beanstalk CLI
 • AWS access keys

Lấy 1 ứng dụng container về máy

Lần này chúng ta chú trọng vào việc deploy nên tuỳ các bạn có thể tự làm 1 ứng dụng single-container hay là kéo nhanh 1 image về cũng được.

Nếu các bạn lựa chọn kéo image có sẵn về thì có 2 nguồn:

Với mình thì mình chọn nguồn lần này từ ECR Public Library. Và cụ thể hơn mình chọn container của trò chơi 2048. Các bạn thích dùng container nào cứ tự nhiên tải nhé.

Sau khi chọn được container thì mình tạo thư mục có cấu trúc thư mục

2048-container/
 └── docker-compose.yml

Trong docker-compose.yml, mình sẽ định nghĩa như sau

version: '2.4'
services:
 app:
  image: public.ecr.aws/awsandy/docker-2048:latest
  ports:
   - "80:80"

Sau đó là chạy docker-compose up để thử nghiệm. Và chúng ta có app như trong ảnh ở đường dẫn localhost

Chạy được rồi! Đóng bài và đi ch.... Ủa mà khoan, tiêu đề gì mà lạ vậy :v

Thế là mình lại ngồi vào viết tiếp bước tiếp theo.

Deploy lên AWS Beanstalk

Các cách để deploy lên AWS Beanstalk

Elastic Beantstalk cho chúng ta 2 cách để deploy lên đó.

Cách 1 là bạn nén .zip toàn bộ source code của bạn sau đó chọn deploy via Upload.

Cách 2 là bạn sẽ deploy bằng CLI. Đó là lý do bạn cần chuẩn bị AWS Elastic Beanstalk CLI và Access Keys.

Còn trong thực tế, ai cũng mong muốn high tech theo cách 2, nhưng tuỳ vào 1 số quy chuẩn của tổ chức nào đó mà sẽ deploy với cách 1. Đây là cái không chỉ nằm riêng với deploy trên Elastic Beanstalk mà còn các hệ thống to hơn phải setup Fargate + RDS + 1 số dịch vụ khác.

Mình chỉ định nêu cách 2 nhưng có lẽ để demo tử tế, mình sẽ làm cả 2 cách cho các bạn xem

Cách 1: Deploy bằng upload

Trước tiên bạn sẽ tạo 1 môi trường EB mới. Khi tạo hãy chọn Web server environment. Worker server environment sẽ dành cho các tác vụ chạy background. Còn đây là case chúng ta chạy ứng dụng web nên chọn Web environment.

Sau khi tới bước tiếp theo chúng ta sẽ điền form như bình thường

Tại bước này, chúng ta có thể chọn giữa Docker và ECS. Theo đúng như tôn chỉ deploy lười của dịch vụ thì mình chọn Docker :v ECS sẽ là 1 nghiên cứu lúc khác nếu có :v

Tới phần Application Code, chúng ta sẽ chọn "Upload your code" và tải folder zip source code ứng dụng ta vừa chạy thử ở local

Vẫn chú ý ở ảnh trên giúp mình. Ngày xưa AWS cho phép tạo EC2 không cần nằm trong VPC. Hiện tại thì nó đã có tên là Legacy EC2 và không hay sử dụng nữa. Vì vậy, bạn phải config VPC cho ứng dụng trước khi tạo môi trường, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra lỗi. Hãy bấm hộp khoanh đỏ "Configure more options"

Form mở ra như ảnh dưới. Cuộn tới phần network và click vào config VPC.

Vào config VPC, bạn sẽ tạo 1 VPC mới hoặc có VPC nào có thể để mặc định thì dùng luôn. Sau khi có VPC thì bước tiếp theo bạn chỉ cần chọn instance subnets và database instance và lưu lại.

Cuối cùng là tạo và đợi

Ôi không lỗi rồi :v

Điều tra lỗi thì hoá ra mình đã nén nhầm. Nhưng tin tốt là chúng ta có thể upload để cập nhật ứng dụng.

Chạy vào trong folder và nén như này

Sau đó bấm upload and deploy và up lại file zip lên

Và cuối cùng là chạy được

Click vào URL thì chúng ta sẽ có ngay web được deploy. Hãy chú ý đường dẫn nữa để thấy rằng mình không bật localhost lên để lấp liếm với các bạn :v

Trước khi sang cách 2 thì làm ván game đã các bạn ơi.

Cách 2: CLI và 1 chút setup kiểu coding

Quay lại thư mục, chúng ta sẽ chạy lệnh eb init và chọn như dưới

$ eb init      

Select a default region
1) us-east-1 : US East (N. Virginia)
2) us-west-1 : US West (N. California)
3) us-west-2 : US West (Oregon)
4) eu-west-1 : EU (Ireland)
5) eu-central-1 : EU (Frankfurt)
6) ap-south-1 : Asia Pacific (Mumbai)
7) ap-southeast-1 : Asia Pacific (Singapore)
8) ap-southeast-2 : Asia Pacific (Sydney)
9) ap-northeast-1 : Asia Pacific (Tokyo)
10) ap-northeast-2 : Asia Pacific (Seoul)
11) sa-east-1 : South America (Sao Paulo)
12) cn-north-1 : China (Beijing)
13) cn-northwest-1 : China (Ningxia)
14) us-east-2 : US East (Ohio)
15) ca-central-1 : Canada (Central)
16) eu-west-2 : EU (London)
17) eu-west-3 : EU (Paris)
18) eu-north-1 : EU (Stockholm)
19) eu-south-1 : EU (Milano)
20) ap-east-1 : Asia Pacific (Hong Kong)
21) me-south-1 : Middle East (Bahrain)
22) af-south-1 : Africa (Cape Town)
(default is 3): 9

Select an application to use
1) 2048-game-upload
2) Gryqhon lyrics site
3) [ Create new Application ]
(default is 3): 

Enter Application Name
(default is "2048-container"): 2048-game-cli
Application 2048-game-cli has been created.
Select a platform.
1) .NET Core on Linux
2) .NET on Windows Server
3) Docker
4) Go
5) Java
6) Node.js
7) PHP
8) Packer
9) Python
10) Ruby
11) Tomcat
(make a selection): 3

Select a platform branch.
1) Docker running on 64bit Amazon Linux 2
2) ECS running on 64bit Amazon Linux 2
(default is 1): 1

Cannot setup CodeCommit because there is no Source Control setup, continuing with initialization
Do you want to set up SSH for your instances?
(Y/n): n

Sau đó thì game đã lên rồi mọi người nhé. Mình đặt là 2048-game-cli

Phía source code cũng có sự thay đổi về cấu trúc thư mục

2048-container/
├── .elasticbeanstalk/
│  └── config.yml
├── .gitignore
└── docker-compose.yml

config.yml của mình hiện tại

branch-defaults:
 default:
  environment: null
  group_suffix: null
global:
 application_name: 2048-game-cli
 branch: null
 default_ec2_keyname: null
 default_platform: Docker running on 64bit Amazon Linux 2
 default_region: ap-northeast-1
 include_git_submodules: true
 instance_profile: null
 platform_name: null
 platform_version: null
 profile: null
 repository: null
 sc: null
 workspace_type: Application

Đang chọn cách deploy lười nên mình sẽ không giải thích chi tiết các trường trên nghĩa là gì mà giải thích qua loa.

 • branch-defaults: Đây là nơi bạn sẽ setup các môi trường bạn muốn deploy
 • Sau đó là môi trường tên default. Sau default thì bạn có thể định nghĩa thêm 1 số cái như develop hay staging tuỳ thích. Chúng ta sẽ nghịch option này ở phần sau.
 • environment: Tên môi trường. Hiện đang là null
 • application_name, default_platform, default_region là lúc chạy eb create đã được đưa thông tin vào

Sửa và lưu lại thì tới bước tiếp theo: deploy. Đây là lần deploy mới nên mình sẽ dùng eb create

$ eb create
Enter Environment Name
(default is 2048-game-cli-dev): 
Enter DNS CNAME prefix
(default is 2048-game-cli-dev): 

Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 2): 2

Would you like to enable Spot Fleet requests for this environment? (y/N): N
Creating application version archive "app-221104_000725360971".
Uploading 2048-game-cli/app-221104_000725360971.zip to S3. This may take a while.
Upload Complete.
Environment details for: 2048-game-cli-dev
 Application name: 2048-game-cli
 Region: ap-northeast-1
 Deployed Version: app-221104_000725360971
 Environment ID: e-9kmsjd6dmy
 Platform: arn:aws:elasticbeanstalk:ap-northeast-1::platform/Docker running on 64bit Amazon Linux 2/3.5.0
 Tier: WebServer-Standard-1.0
 CNAME: 2048-game-cli-dev.ap-northeast-1.elasticbeanstalk.com
 Updated: 2022-11-03 15:07:28.390000+00:00
Printing Status:
2022-11-03 15:07:26  INFO  createEnvironment is starting.
2022-11-03 15:07:28  INFO  Using elasticbeanstalk-ap-northeast-1-068450627380 as Amazon S3 storage bucket for environment data.
2022-11-03 15:07:50  INFO  Created target group named: arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-1:068450627380:targetgroup/awseb-AWSEB-FHV1U31AV15V/a612bbe50fa43fc9
2022-11-03 15:07:50  INFO  Created security group named: sg-0ebefd86262401bf7
2022-11-03 15:08:06  INFO  Created security group named: awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBSecurityGroup-1UHGPZBDMAA9T
2022-11-03 15:08:06  INFO  Created Auto Scaling launch configuration named: awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBAutoScalingLaunchConfiguration-8p5WgymZ3i3K
2022-11-03 15:09:08  INFO  Created Auto Scaling group named: awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBAutoScalingGroup-1L1OLTCBCC5T6
2022-11-03 15:09:08  INFO  Waiting for EC2 instances to launch. This may take a few minutes.
2022-11-03 15:09:08  INFO  Created Auto Scaling group policy named: arn:aws:autoscaling:ap-northeast-1:068450627380:scalingPolicy:64c17e07-35cc-4020-a33e-d4607b7261d6:autoScalingGroupName/awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBAutoScalingGroup-1L1OLTCBCC5T6:policyName/awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBAutoScalingScaleDownPolicy-1jRJwqp6AnxD
2022-11-03 15:09:23  INFO  Created Auto Scaling group policy named: arn:aws:autoscaling:ap-northeast-1:068450627380:scalingPolicy:ee2595ac-9904-41ff-bb26-c4ff09db7ba0:autoScalingGroupName/awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBAutoScalingGroup-1L1OLTCBCC5T6:policyName/awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBAutoScalingScaleUpPolicy-jyL5yL67tnEy
2022-11-03 15:09:23  INFO  Created CloudWatch alarm named: awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBCloudwatchAlarmLow-K8BNS9GYUQZ1
2022-11-03 15:09:23  INFO  Created CloudWatch alarm named: awseb-e-9kmsjd6dmy-stack-AWSEBCloudwatchAlarmHigh-S4AOPXOEV9OE
2022-11-03 15:09:58  INFO  Created load balancer named: arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-1:068450627380:loadbalancer/app/awseb-AWSEB-MVH2KVZYQKSV/836f20b80840fe60
2022-11-03 15:09:58  INFO  Created Load Balancer listener named: arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-1:068450627380:listener/app/awseb-AWSEB-MVH2KVZYQKSV/836f20b80840fe60/69d2cc05017dd6e1
2022-11-03 15:10:17  INFO  Instance deployment completed successfully.
2022-11-03 15:10:24  INFO  Application available at 2048-game-cli-dev.ap-northeast-1.elasticbeanstalk.com.
2022-11-03 15:10:25  INFO  Successfully launched environment: 2048-game-cli-dev

Và môi trường của mình đã deploy xong

Link cũng có luôn

DLC cho cách 2

Và mình sẽ tạo ra môi trường thứ 2 ở trong config.yml

branch-defaults:
 default:
  environment: 2048-game-cli-prod
  group_suffix: null
 development:
  environment: 2048-game-cli-dev
  group_suffix: null
global:
 application_name: 2048-game-cli
 branch: null
 default_ec2_keyname: null
 default_platform: Docker running on 64bit Amazon Linux 2
 default_region: ap-northeast-1
 include_git_submodules: true
 instance_profile: null
 platform_name: null
 platform_version: null
 profile: null
 repository: null
 sc: null
 workspace_type: Application

Do 2048-game-cli-prod là môi trường mới nên mình vẫn phải chạy eb create. Lúc này ta có 2 môi trường.

Tiếp đó, giả sử có 1 chỉnh sửa code và deploy lại, chúng ta sẽ chạy eb deploy. Và khi kiểm tra, chúng ta sẽ thấy chỉ có môi trường default được modify

Vậy là muốn chạy môi trường dev phải chạy thêm eb deploy 2048-game-cli-dev

$ eb deploy
Creating application version archive "app-221104_002840882829".
Uploading 2048-game-cli/app-221104_002840882829.zip to S3. This may take a while.
Upload Complete.
2022-11-03 15:28:42  INFO  Environment update is starting.   
2022-11-03 15:28:46  INFO  Deploying new version to instance(s).
2022-11-03 15:29:15  INFO  Instance deployment completed successfully.
2022-11-03 15:29:24  INFO  New application version was deployed to running EC2 instances.
2022-11-03 15:29:24  INFO  Environment update completed successfully.
$ eb deploy 2048-game-cli-dev
Creating application version archive "app-221104_003158965629".
Uploading 2048-game-cli/app-221104_003158965629.zip to S3. This may take a while.
Upload Complete.
2022-11-03 15:32:00  INFO  Environment update is starting.   
2022-11-03 15:32:04  INFO  Deploying new version to instance(s).
2022-11-03 15:32:33  INFO  Instance deployment completed successfully.
2022-11-03 15:32:41  INFO  New application version was deployed to running EC2 instances.
2022-11-03 15:32:41  INFO  Environment update completed successfully.

Thế nên nếu các bạn muốn deploy 2 môi trường trở lên, nếu ít thì có thể viết câu command liền eb deploy default & eb deploy 2048-game-cli-dev hoặc là với nhiều file hơn hãy làm 1 file script

Kết

Như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn sơ sơ về deploy ứng dụng lên AWS Elastic Beanstalk. Cảm ơn các bạn đã đọc bài

1 個のコメント

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *